Home

O nas

 

„Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), organizacja kombatancka założona w 1946 w Londynie, skupiająca lokalne organizacje kombatanckie działające w krajach osiedlenia się żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy pozostali na emigracji po zakończeniu II wojny światowej.

 

17 grudnia 1946 roku Rada SPK powzięła uchwałę upoważniającą Komitet Wykonawczy SPK do zorganizowania Oddziału SPK „Wielka Bryta¬nia”, obejmującego tę część Stowarzyszenia, która działała na terenie Zjednoczonego Królestwa.”

 

„Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK) to organizacja składająca się głównie z polskich weteranów II Korpusu Polskiego, którzy walczyli u boku wojsk brytyjskich i kanadyjskich podczas kampanii włoskiej 1943-45, pod operacyjnym dowództwem 8 Armii Brytyjskiej. Większość z tych ludzi była więźniami Związku Sowieckiego w latach 1939-1941, osadzonych w sowieckich więzieniach lub w obozach pracy niewolniczej. Wielu straciło członków rodziny i przyjaciół z powodu egzekucji i brutalnych warunków w obozach i więzieniach. Polska była okupowana przez Związek Sowiecki pod koniec wojny, dlatego większość Polaków nie mogła powrócić do domu. Powstałe po wojnie SPK miało pomóc zdemobilizowanym żołnierzom polskim dostosować się do nowego życia w roli cywilów, wygnańców oraz kontynuować wojskowe tradycje.

Władze SPK, wybrane podczas I Zjazdu wykazały wiele energii w rozbudowie organizacji. W ciągu roku, dzielącego I Zjazd od II Zjazdu, liczba członków Stowarzyszenia wzrosła sześciokrotnie (!), z 11 do 65 tysięcy, a liczba kół pięciokrotnie, z 80 do 430. Było to wynikiem wejścia w skład SPK dziesiątków tysięcy nowych członków, wśród których wielką grupę stanowili członkowie Oddziału „Syrena”, utworzonego w miesiącach letnich 1946 roku na terenie działania 2 Korpusu Polskiego we Włoszech.”

 

W statucie, w chwili zakładania Stowarzyszenia już w 1946 roku, ujęte jest, że SPK jest otwarte również na potomków kombatantów i Polonii, którzy będą wierni zasadom i statutowi organizacji.

 

Koło SPK nr 18 powstało w Calgary rok po przyjeździe kombatantów do Kanady 11 listopada 1947 roku. Młodzi kombatanci rozpoczęli swoją pracę społeczną w Calgary,zakupiono kościół w dzielnicy Bridgeland i sprowadzono polskiego księdza....

 

Obecnie - zebrania Koła nr 18 odbywają się tradycyjnie raz w miesiącu w (większości) trzecią niedzielę każdego miesiąca w nowowybudowanej „Hali Kombatanta” przy Polsko - Kanadyjskim Centrum Kulturalnym w Calgary (jak w kalendarzu).Członkowie naszego Koła biorą udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych jak również podczymują tradycje żołnierskie i więzy koleżeńskie wśród członków.

Raz w roku zwoływane jest Walne Zebranie Koła pod koniec pierwszego powyborczego roku Zarządu Koła. Prezes i Zarząd Koła wybierani jest co dwa lata na Walnym Zebaniu i jego kadencja trwa dwa lata. Wybierani są również Delegaci na Zjazd.

Prezes wraz z wybranymi Delegatami Koła biorą udział w Walnych Zjazdach Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, które odbywają się co dwa lata i celem ich jest wybór nowego Zarządu Głownego. Na Zjazdach ustala się działania i przestrzeganie Statutu i regulaminów SPK.

 

SPK w Kanadzie jest również członkiem Światowej Federacji Kombatantów w Londynie (Wlk.Brytania), która obecnie zrzesza Stowarzyszenia z 24 krajów na świecie.

 

SPK jest częścią Kongresu Polsko – Kanadyjskiego, która to organizacja jest reprezentantem w polskich sprawach narodowych. Delegaci SPK biorą udział w Walnych Zjazdach KPK. Koło nasze jest równeż reprezentowane na Zjazdach KPK Okręgu Alberta.